Algemene Voorwaarden

Rechtsvorm

Citylex, tevens handelend onder de naam Advocatenkantoor mr. J.M.F. Honders (hierna: ‘het Kantoor’) is een eenmanszaak van mr. J-M.F. Honders.

Toepasselijkheid

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers aan het Kantoor of aan de werknemers van het Kantoor verstrekken. Alle eventuele algemene voorwaarden van iedere opdrachtgever (hierna: ‘de Opdrachtgever’) aan het Kantoor, alsmede hun geldigheid worden expliciet van de hand gewezen.

Juridische basis van de werkzaamheden

Het Kantoor verricht haar werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht, zoals in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd: ‘De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de Opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.’

Alle opdrachten worden uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een overeenkomst tussen het Kantoor en de Opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Het Kantoor gaat ervan uit dat de verstrekte opdracht uitsluitend aan het Kantoor werd gegeven.

Aansprakelijkheid

Het Kantoor is verzekerd in overeenstemming met de Verordening voor de Beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van het Kantoor is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval zal uitkeren.

Indien en voor zover om welke reden dan ook en krachtens voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium.

Ter uitvoering van de door het Kantoor aanvaarde opdracht kan het Kantoor derden inschakelen die niet bij haar organisatie behoren. Het Kantoor zal bij het inschakelen van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, behoudens voor zover het deurwaardersbijstand betreft, zoveel mogelijk tevoren met de Opdrachtgever overleggen.

Het Kantoor is enkel aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eventuele tekortkomingen van deze derden, indien en voor zover deze geleden schade op deze derden verhaalbaar is.

Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook, jegens het Kantoor of de werknemers van het Kantoor ter zake van door hen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Rechtsbijstand

De Opdrachtgever stemt ermee in dat het Kantoor mogelijk een aanvraag voor Rechtsbijstand zal indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In geval van een dergelijke aanvraag kan de Raad voor Rechtsbijstand informatie over de Opdrachtgever of diens partner opvragen bij overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en de Gemeentelijke Basisadministratie.

De aanvraag tot en afgifte van rechtsbijstand geschiedt geheel voor risico van de Opdrachtgever. Indien de aanvraag wordt afgewezen en mogelijkheid bestaat tot het aanvragen van een peiljaarverlegging, is de Opdrachtgever voor deze (tijdige) aanvraag en voor de indiening van de juiste daartoe benodigde gegevens en (eventuele) bijlagen, zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het Kantoor in dat kader.

Honorarium en verschotten

Voor de uitvoering van de opdracht is de Opdrachtgever aan het Kantoor honorarium, vermeerderd met 21% BTW, verschuldigd, alsmede eventueel verschotten. Onder verschotten wordt verstaan kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten voor uittreksels en akten en dergelijke. Deze verschotten kunnen ook verschuldigd zijn in geval de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval worden sommige verschotten (zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten, kosten van vertalingen en / of tolken) veelal nagenoeg volledig door de vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand gedragen, terwijl andere verschotten (zoals bijvoorbeeld griffierecht) veel minder bedragen dan zonder gefinancierde rechtsbijstand.

Tenzij door het Kantoor en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders werd bepaald, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.

Ten aanzien van het honorarium is het Kantoor gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend. Indien geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

Facturatie en betaling

Het Kantoor is gerechtigd maandelijks de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden en de verschuldigde verschotten aan de Opdrachtgever te declareren.

Declaraties van het Kantoor dienen uiterlijk binnen éénentwintig (21) dagen te zijn voldaan. Betalingen van declaraties dienen zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden.

Na de vervaltermijn is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is vanaf de 22e dag wettelijke vertragingsrente verschuldigd. Alle in geval van niet tijdige betaling van een declaratie door het Kantoor gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.

In geval van niet-tijdige betaling behoudt het Kantoor zich bovendien het recht voor de werkzaamheden op te schorten. Voor de eventuele door deze opschorting ontstane schade is het Kantoor niet aansprakelijk.

Derdengelden

De advocaat van het Kantoor ziet erop toe dat derdengelden niet naar hem worden overgemaakt, maar rechtstreeks naar de rechthebbende.

De advocaat maakt geen gebruik van een stichting derdengelden rekening. 

Archivering

Na het einde van de opdracht kan de Opdrachtgever zijn in het dossier aanwezige originele stukken op afspraak afhalen, dan wel kunnen deze stukken desverzocht worden toegezonden. Bij afgifte van deze stukken kan ondertekening van een ontvangstbevestiging, alsmede – in geval van omvangrijke dossiers – een vergoeding van de daadwerkelijk te maken kosten, worden verlangd.

Het dossier dient ten minste gedurende vijf (5) jaren na het einde van de zaak te worden bewaard, waarna het het Kantoor vrij staat dit dossier te vernietigen.

Geldend recht en bevoegde rechter

Op de tussen het Kantoor en de Opdrachtgever geldende overeenkomst(en) en rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank te Rotterdam is bevoegd in het geval van eventuele geschillen.

Kantoorklachtenregeling

Een cliënt kan een e-mail zenden aan email@citylex.nl in geval van een klacht over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie;
Deze kantoorklachtenregeling is eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen;
Mr. J-M.F. Honders is belast met de afhandeling van de klacht en functioneert daarmee als klachtenfunctionaris;
De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, binnen een maand na ontvangst van de klacht;
De klachtenfunctionaris doet, bij afwijking van de termijn, bedoeld in de vorige volzin, daarvan met redenen omkleed mededeling aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven;
De klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht;
De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2022

Citylex gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze website volgen en verzamelen. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Daarnaast bevat onze website functionaliteiten waar u uw persoonsgegevens achter kunt laten. Klik hier voor meer informatie over het verwerken van uw gegevens.

Citylex is tevens actief in de volgende locaties: